SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE:

» to.to poletje «

1. člen 
Organizator nagradne igre je Tosama, d. o. o., Vir, Šaranovičeva cesta 35, 1230 Domžale. Prejemnik podatkov z naslova nagradne igre je Tosama, d.o.o..
2. člen 
Nagradna igra bo potekala od 12. 5. 2023 do 31. 7. 2023. Nagrado bo prejelo prvih 100 prijavljenih udeležencev. Nagrada je ena(1) družinska vstopnica za Kopališče Domžale. Podatki o nagradi so opredeljeni v 8. členu. 
3. člen 
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let. Osebe z omejeno ali v celoti odvzeto poslovno sposobnostjo, lahko v nagradni igri sodelujejo ob soglasju zakonitih zastopnikov. 
4. člen 
Pogoj za sodelovanje je nakup in prijava v Tosamini trgovini  v obdobju od 12.5.2023 do 31.7.2023. Družina, ki prebiva na istem naslovu, se lahko poteguje samo za eno družinsko vstopnico.  Dne 1.8. 2023 bomo pregledali prijave in odstranili podvojene ter obvestili  nagrajence, ki bodo prejeli eno dnevno družinsko vstopnico za Kopališče Domžale. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da se udeleženci strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec potrjuje, da je seznanjen z vsemi pravili in pogoji te nagradne igre ter se zavezuje, da bo ravnal v skladu z njimi. Organizator si pridržuje pravico do sprememb, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh morebitnih spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletni strani www.tosamashop.si. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Nakup pri podjetju Tosama d.o.o. je pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 
5. člen 
Udeleženec sodeluje v nagradni igri s tem, da po opravljenem nakupu v obdobju od 12.5.2023 do 31.7.2023  izpolni prijavnico za sodelovanje v nagradni igri *to.to poletje* v Tosamini trgovini ali prek spleta. Vsak sodelujoči se lahko v isto nagradno igro prijavi le enkrat, podvojene prijave odstranimo. 
6. člen 
Nagrajenci s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo, da se podatki o njihovem imenu, priimku in o prejeti nagradi lahko javno objavijo na www.tosamashop.si. Obveščeni pa bodo tudi prek elektronskega sporočila. 
7. člen 
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov organizator udeležencem zagotavlja pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Ti podatki se hranijo za čas izvedbe nagradne igre. Organizator se obvezuje, da bo tako zbrane osebne podatke uporabil izključno za namen izvedbe nagradne igre ter da bo zbrane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja. Obvestilo o zbiranju in obdelavi podatkov je na prijavnici.
8. člen 
Nagrajenec te nagradne igre bo prejel nagrado: 
- En (1) kos – Družinska vstopnica za Kopališče Domžale v skupni vrednosti 15 € z DDV 
9. člen 
Dne 1.8.2023 bomo pregledali prijave in odstranili podvojene ter obvestili nagrajence, ki bodo prejeli eno dnevno družinsko vstopnico za Kopališče Domžale.  Komisija organizatorja bo za primer, če se kdo od izbranih nagrajencev ne bi odzval, ne bi izpolnjeval vseh pogojev nagradne igre ali bi se nagradi odpovedal pozvala naslednjega, ki se je prijavil.
10. člen 
Obvestilo o tem, da je bil udeleženec izžreban, s pozivom, kaj mora organizatorju nagradne igre predložiti, bo organizator poslal izžrebancu prek elektronskega sporočila. Pogoj za prejem nagrade je, da izžrebanec organizatorju v 10-ih delovnih dneh po prejemu obvestila pošlje naslednje osebne podatke na dogovorjen e-naslov: ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča in davčno številko. Osebe, ki jim je bila omejena ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, so dolžne predložiti tudi pisno odobritev zakonitega zastopnika. Podjetje Tosama, d. o. o. bo nagrajenca obvestilo o nadaljnjih korakih za prevzem nagrade. 
V primeru, da se nagrajenec v roku 10-ih dni ne bi odzval, se šteje, da se odpoveduje pravici do nagrade. 
11. člen 
Nagrada bo nagrajencu izročena v roku 10-ih delovnih dni od poslanega e- sporočila nagrajencu. Nagrajenec ob prejemu nagrade podpiše izjavo, da je nagrado prejel. Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Prevzem nagrad se bo izvajal v Tosamini Beli štacunci Vir. 
12. člen 
Ob izročitvi nagrade se je izžrebanec dolžan izkazati z osebnim dokumentom, ki se mora ujemati s podatki o izžrebancu, kot so navedeni v zapisniku o žrebanju (seznam izžrebancev) in poslanimi pisnimi dokazili. V primeru, da se podatki ne ujemajo, izžrebanec ni upravičen do prevzema nagrade in se nagrada ne podeli. Zakoniti zastopnik osebe, ki ji je bila omejeno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, mora poleg svojega osebnega dokumenta predložiti tudi dokument, ki dokazuje njegovo upravičenje za zastopanje (npr. odločba). V primeru, da izžrebanci ne posredujejo točnih in pravilnih zahtevanih podatkov, izgubijo pravico do nagrad, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrad takim izžrebancem. Nagrad se torej v takem primeru ne podeli. 
13. člen 
Vrednost nagrade predstavlja za nagrajenca doseženi neto dohodek. V skladu s 108. členom Zakona o dohodnini organizator igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25 % v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini. Davek od glavne nagrade plača za nagrajenca organizator nagradne igre. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pravilih te nagradne igre. Davki in akontacija dohodnine 
Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Organizator bo dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski napovedi. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami. 
14. člen 
Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator, in sicer: 
- dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se hrani v prostorih organizatorja nagradne igre tri (3) leta, 
- dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi predpisi. 
Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo komisijsko uniči v skladu s svojimi internimi akti. 
15. člen 
Če je udeleženec kršil pravila nagradne igre, ga lahko organizator izključi iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Za kršitev velja, če ena fizična oseba uporablja več oseb na istem naslovu. Kršitev je tudi uporaba avtomatskih storitev profesionalnih služb, ki se ukvarjajo z nagradnimi igrami. 
16. člen 
Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo. 
17. člen 
Tosama d. o. o. lahko v vsakem trenutku spremeni splošne pogoje akcije in pravilnik nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. O spremembi splošnih pogojev poslovanja mora na primeren način obvestiti sodelujoče. Za primeren način se šteje objava na spletni strani www.tosama.si ali www.tosamashop.si. 
18. člen 
Za vse spore, ki izhajajo iz naslova nagradne igre, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Vir, 11. 05. 2023

Popravljeno 10.7.2023

Tosama d.o.o.